D.U.K

Kaip galėčiau ištrinti/redaguoti savo skelbimą?
Jeigu skelbimą dėjote kaip registruotas vartotojas, prisijunkite prie VisiGinklai.lt portalo, eikite į "Mano anketa" , "skelbimai"  ir ties norimu skelbimu paspauskite „Pašalinti“.
Jeigu skelbimą įkėlėte kaip neregistruotas vartotojas, apačioje spauskite susisiekti ir mes skelbimą pašalinsime. Susisiekdami nurodykite skelbimo pavadinimą arba jo nuorodą. Taip pat skelbimo profilyje galite pažymėti skelbimą kaip dublikatą arba negaliojantį ir pranešti apie tai mums el paštu.

Administracijos el paštas visiems klausimams visiginklai@gmail.com

Skelbimo  iškėlimas į TOP kategoriją.
Skelbimus iškeliame atsitiktine tvarka.

VisiGinklai.Lt portalas veikia netvarkingai.
Pirmiausiai, pabandykite ištrinti/atlaisvinti savo naršyklės cache atmintį. Tai galite padaryti naršyklės lange paspaudę mygtukų kombinaciją CTRL + F5 arba CTRL + R. Arba galite pamėginti naudoti kitą naršyklę: Mozilla, Internet Explorer, Opera ar Google Chrome. Jeigu problema nedingo, susisiekite su mumis ir galėsime suteikti išsamesnę informaciją dėl puslapio veikimo.

Esu registruotas vartotojas bet pamiršau savo prisijungimo duomenis.
Sužinoti vartotojo vardą ir slaptažodį galite paspaudę nuorodą http://www.visiginklai.lt/index.php?page=login&action=recover
Nurodykite el. pašto adresą kurį įvedėte registruodamiesi ir sekite tolimesnes instrukcijas.

Kokia yra skelbimo kaina?
Visi skelbimai NEMOKAMI.

 

 

 

 

VisiGinklai.LT naudojimosi taisyklės

  1. Bendrosios nuostatos

1.2. Šiomis taisyklėmis nustatoma VisiGinklai.LT veiklos ir naudojimosi svetaine tvarka bei VisiGinklai.LT vartotojų teisės, pareigos, atsakomybė bei kitos nuostatos (toliau – Taisyklės).

1.3. VisiGinklai.LT vartotoju yra laikomas tiek fizinis, tiek juridinis asmuo, norintis patalpinti ar peržiūrėti VisiGinklai.LT skelbiamą skelbimą apie siūlomus objektus (toliau – Skelbimas), naudotis VisiGinklai.LT teikiamomis paslaugomis ar bet kokia kita forma naudojantis VisiGinklai.LT (toliau – Vartotojas).

1.4. Taisyklės yra privalomos tiek registruotiems, tiek ir neregistruotiems VisiGinklai.LT Vartotojams.

1.5. Vartotojas išreiškia savo sutikimą su Taisyklėmis ir įsipareigojimą jų laikytis bet kokiu būdu ir bet kokia forma naudodamasis VisiGinklai.LT. Jeigu Vartotojas nesutinka su bent viena iš šių Taisyklių sąlyga, tai tokiam Vartotojui nesuteikiama teisė naudotis VisiGinklai.LT ir Vartotojas privalo nedelsdamas išeiti iš VisiGinklai.LT.

  1. Skelbimai ir skelbimų talpinimas

2.1. Vartotojas yra atsakingas už Skelbimo turinio atitikimą Taisyklių sąlygoms ir Lietuvos Respublikos teisės aktams. Patalpindamas skelbimą VisiGinklai.LT, Vartotojas patvirtina, kad:

2.1.1. Vartotojas yra veiksnus;

2.1.2. Skelbime pateikti duomenys atitinka tikrovę, yra tikslūs, išsamūs ir teisingi;

2.1.3. Vartotojas turi teisę ir visus reikalingus sutikimus bei leidimus talpinti Skelbimą, įskaitant, bet neapsiribojant, teisę į nuotraukas ar bet kokius kitus intelektinės nuosavybės teisės saugomus objektus;

2.1.4. Skelbimas ar Skelbimo turinys nepažeidžia jokių trečiųjų asmenų teisių ar interesų;

2.2. Vartotojas leidžia ir suteikia išimtinę teisę VisiGinklai.LT talpinti, atgaminti, atkurti, modifikuoti, padaryti viešai prieinamą ar bet kokiu kitu būdu viešai paskelbti Skelbimą ir visą Skelbimo turinyje esančią informaciją.

2.7. Vartotojui draudžiama Skelbime siūlyti kitus objektus ar paslaugas, nei Vartotojas nurodė pagrindiniame Skelbime; taip pat draudžiama pateikti klaidingą informaciją apie Objekto išorines ir vidines savybes ar bet kokiu kitu būdu klaidinti kitus VisiGinklai.LT Vartotojus.

2.8. Skelbime Objekto kaina privalo atitikti realią rinkos vertę ir yra nurodoma kartu su mokesčiais. Skelbime draudžiama siūlyti Objektą, kuris yra parduotas, įkeistas, areštuotas, teisiškai apsunkintas bet kuriuo kitu būdu ar kuriuo Vartotojas neturi teisės laisvai disponuoti.

2.9. Skelbimo nuotraukos privalo atitikti siūlomą Objektą realybėje. Draudžiama talpinti nuotraukas, kuriose yra grafiniai vaizdai, raidės, skaitmenys, kiti asmenys ar Lietuvos Respublikos teisės aktų saugomos vertybės. Nuotraukos po jų padarymo gali būti redaguojamos tik keičiant jų padėtį arba keičiant nuotraukų eiliškumą. Nuotraukos, kuriose nėra vaizduojamas Skelbime nurodytas Objektas, gali būti panaikintos.

2.10. Draudžiama naudotis VisiGinklai.LT žemiau nurodytais ir kitais neteisėtais tikslais:

2.10.1. pateikti, publikuoti ar kitaip dalytis VisiGinklai.LT turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Skelbimus, kuris pažeistų bet kokias intelektinės nuosavybės teises (autorių, prekės ženklų, dizaino ir t.t.);

2.10.2. pateikti, publikuoti ar kitaip dalytis VisiGinklai.LT turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Skelbimus, kuris būtų įžeidžiantis, šmeižiantis, diskriminuojantis, pažeistų bet kurio asmens teisę į atvaizdą, vardą, privatumą (adresai, asmens kodas ir t.t.), garbę ir orumą, dalykinę reputaciją ar kitas teises ir laisves;

2.10.3. pateikti, publikuoti ar kitaip dalytis VisiGinklai.LT turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Skelbimus, kuris keltų grėsmę VisiGinklai.LT ir jos duomenų bazės saugumui (programos ar dokumentai su virusais ir t.t.);

2.10.4. pateikti, publikuoti ar kitaip dalytis VisiGinklai.LT turiniu, įskaitant, bet neapsiribojant, Skelbimus, kuriuo pasinaudojant siekiama vykdyti nusikalstamą veiklą.

2.11. Vartotojui draudžiama Skelbime ar kitose VisiGinklai.LT skiltyse pateikti informaciją, kuri pažeidžia ar gali pažeisti galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, prieštarauja visuotinai pripažintoms etikos ar moralės normoms ar neatitinka šių Taisyklių reikalavimų.

  1. Vartotojo duomenų apsauga

3.1. Vartotojas užsiregistruodamas VisiGinklai.LT pateikia savo vardą, pavardę, telefono numerį, el. pašto adresą, valstybę ir miestą. VisiGinklai.LT pasilieka teisę paprašyti ir kitų Vartotojo duomenų.

3.2. Vartotojas, sutikdamas su šiomis Taisyklėmis, deklaruoja, kad savo asmens duomenis talpinimui VisiGinklai.LT jis perduoda laisva valia ir sutinka, kad pateikti duomenys būtų saugomi ir tvarkomi elektroniniu būdu VisiGinklai.LTs duomenų bazėje penkerius metus nuo paskutinio Vartotojo prisijungimo prie VisiGinklai.LT sukurtos paskyros dienos, išskyrus atvejus, kai Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatytas ilgesnis saugojimo terminas

3.3. Asmens duomenys VisiGinklai.LT tvarkomi šiais tikslais:

3.3.1. administruoti skelbimų portalą VisiGinklai.LT, kaupti prekių duomenų bazę bei teikti paslaugas VisiGinklai.LT Vartotojams;

3.3.2. tiesioginei rinkodarai vykdyti.

3.4. Vartotojas turi teisę:

3.4.1. žinoti apie savo asmens duomenų tvarkymą ir su jais susipažinti;

3.4.2. reikalauti ištaisyti, sunaikinti pateiktus asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, savo asmens duomenų tvarkymo veiksmus, kai duomenys tvarkomi nesilaikant įstatymų nuostatų;

3.4.3. nesutikti, kad toliau būtų tvarkomi jo asmens duomenys.

3.5. Visus prašymus susijusius su Vartotojo duomenų apsauga, Vartotojas privalo pateikti raštu ir bendruoju klientų aptarnavimo el. paštu, nurodytu VisiGinklai.LT kontaktų skiltyje. Visais atvejais Vartotojui kreipiantis į VisiGinklai.LT jis privalo pateikti asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą arba elektroninių ryšių priemonėmis, kurios leidžia tinkamai identifikuoti asmenį, patvirtinti savo tapatybę.

3.6. Vartotojas sutinka, kad jam naudojantis VisiGinklai.LT ir prisijungiant prie jos, sistema gali automatiškai registruoti Vartotojo kompiuterio IP adresą ir prisijungimo prie sistemos datą bei laiką.

3.7. Vartotojas sutinka, kad su jo Skelbime suteiktais asmens duomenimis gali susipažinti tretieji asmenys, juos peržiūrėti ir kopijuoti, jei šie duomenys yra nurodyti kaip „Kontaktiniai“.

3.8. Vartotojas suteikia teisę VisiGinklai.LT siųsti įmonės paslaugų komercinius pasiūlymus ir informacinius pranešimus. Vartotojas turi teisę atsisakyti gauti tokius pasiūlymus, atsisakydamas šiuose pasiūlymuose nurodytu būdu.

3.9. Vartotojas sutinka, kad, atliekant VisiGinklai.LT atnaujinimus, jis gautų informacinius pranešimus apie šiuos atnaujinimus Vartotojo nurodytu elektroniniu paštu.

3.10. VisiGinklai.LT įsipareigoja neteikti ir neatskleisti Vartotojų asmens duomenų tretiesiems asmenims, išskyrus atvejus, nurodytus Lietuvos Respublikos teisės aktuose bei šiose Taisyklėse.

  1. Intelektinė nuosavybė

4.1. Vartotojas suteikia teisę VisiGinklai.LT naudoti Skelbimuose patalpintas nuotraukas reklaminiais VisiGinklai.LTs tikslais, neatskleidžiant asmeninės Vartotojo informacijos.

4.2. Vartotojas sutinka, kad jo patalpinti Skelbimai ir kitas Vartotojo publikuotas turinys, įskaitant, bet neapsiribojant, bet kokią intelektinę nuosavybę, tampa VisiGinklai.LT duomenų bazės dalimi, VisiGinklai.LTs ar VisiGinklai.LTs įgaliotų asmenų gali būti saugomi ir kitais Lietuvos Respublikos teisės aktuose nurodytais būdais gali būti naudojami neribotą laiką, nebent šiose Taisyklėse nurodyta kitaip. Vartotojui autorinis atlyginimas už naudojimąsi jo Skelbime pateikta bet kokios formos intelektine nuosavybe, mokamas nebus.

4.3. Visų teisių į VisiGinklai.LT turinį savininkas yra VisiGinklai.LT ir turi išimtinę teisę į šio turinio naudojimą. Visi prekių ar paslaugų ženklai, pavadinimai, logotipai ir pan., pateikti VisiGinklai.LT, yra VisiGinklai.LTs nuosavybė arba VisiGinklai.LT yra suteikta teisė jais naudotis.

4.4. Tretiesiems asmenims atlikus bet kokį VisiGinklai.LT turinio ar dizaino apdorojimą, kopijuojant ar kitaip naudojant VisiGinklai.LT turinį be raštiško VisiGinklai.LTs sutikimo, tokie veiksmai bus traktuojami kaip autorių ar kitų VisiGinklai.LTs teisių pažeidimas, už kurį gali kilti Lietuvos Respublikos teisės aktuose numatyta atsakomybė. Šis apribojimas netaikomas, jeigu Vartotojai atlieka aukščiau išvardytus veiksmus su savo pačių įkeltais Skelbimais.

  1. Taisyklių pažeidimas

6.1. Vartotojas privalo laikytis VisiGinklai.LT nurodytų Skelbimo talpinimo instrukcijų ir šių Taisyklių. VisiGinklai.LT turi teisę be atskiro Vartotojo įspėjimo Skelbimus, neatitinkančius Taisyklių ar Lietuvos Respublikos teisės aktų, priklausomai nuo pažeidimo pobūdžio, redaguoti, blokuoti jų matomumą, pašalinti ar kitaip elgtis su Skelbimais savo nuožiūra.

6.5. Vartotojui pažeidus Taisykles ar galiojančius Lietuvos Respublikos teisės aktus, VisiGinklai.LT pasilieka teisę bet kuriuo metu be išankstinio įspėjimo nutraukti Vartotojo priėjimą prie VisiGinklai.LT ar naudojimąsi VisiGinklai.LT paslaugomis.

  1. VisiGinklai.LT atsakomybė 

7.1. VisiGinklai.LT atsako tik už informacijos, pateiktos Skelbime, atitinkančiame Taisyklių reikalavimus, techninį patalpinimą į VisiGinklai.LT ir svetainės duomenų bazės techninį palaikymą.

7.2. VisiGinklai.LT neatsako už Skelbime pateiktos informacijos neatitikimą tikrovei ir (ar) jų turinį, taip pat ir žalą, padarytą Vartotojui ar tretiesiems asmenims dėl Skelbimo turinio ir (ar) jų patalpinimo VisiGinklai.LT. 

7.3. Už tinkamą prisijungimo vardo, slaptažodžio, redagavimo kodo naudojimą yra atsakingas pats Vartotojas. VisiGinklai.LT neatsako už žalą, kurią Vartotojas gali patirti, jei tretieji asmenys pasinaudojo šia informacija.

7.4. VisiGinklai.LT neatsako už VisiGinklai.LT ar svetainės duomenų bazės veiklos sutrikimus, kilusius dėl išorinių priežasčių, kurie nepriklauso nuo VisiGinklai.LTs veiklos.

  1. Sąlygų keitimas

8.1. VisiGinklai.LT turi teisę vienašališkai keisti Taisyklių nuostatas, teikiamas paslaugas ir jų apmokestinimo sąlygas. Vartotojui, toliau naudojantis VisiGinklai.LT, pakeitus ar papildžius Taisykles, jo veiksmai traktuojami kaip sutikimas su Taisyklių pakeitimais. 

  1. Slapukų politika

9.1. VisiGinklai.LT naudojami slapukai (angl. „cookies“) – mažos rinkmenos, siunčiamos į Vartotojo tinklo naršyklę ir saugomos Vartotojo kompiuterio kietajame diske. Kai Vartotojas pirmą kartą apsilanko VisiGinklai.LT , slapukai yra perkeliami į jo kompiuterį ir vėliau naudojami kompiuteriui identifikuoti. Tai įprasta naršymo tinklalapiuose praktika, kuri palengvina Vartotojo naršymą jau lankytame tinklalapyje, supaprastina prieigą prie skelbiamos informacijos.

9.2. VisiGinklai.LT slapukus naudoja skaidriai ir atsakingai. Vartotojas visuomet gali savo naršyklėje peržiūrėti, kokie slapukai buvo įrašyti, taip pat, bet kuriuo metu atšaukti sutikimą naudoti slapukus, pakeisdamas nustatymus ir ištrindamas įrašytus slapukus. Tokiu atveju kai kurios VisiGinklai.LT funkcijos gali neveikti.

  1. Taikytina teisė

10.1. VisiGinklai.LT veikla vykdoma vadovaujantis Lietuvos Respublikos teisės aktais.

10.2. Bet kokie ginčai, kilę dėl VisiGinklai.LT veiklos ar susiję su ja, bus sprendžiami derybų keliu, o nepavykus susitarti – Lietuvos Respublikos teisme.